Skip to content
Svensk-isländska handelskammaren – Stadgar

STADGAR
för Svensk-Isländska Handelskammaren

§1

Namn och säte

Härmed bildas "Svensk-Isländska Handelskammaren" (nedan kallad Handelskammaren) med säte i Reykjavik.

§2

Ändamål och uppgifter

Handelskammarens uppgift är att främja handeln och det ekonomiska samarbetet mellan länderna. Handelskammaren skall verka för ett nära samarbete med de sammanslutningar i Island och Sverige som arbetar med liknande uppgifter.

För att främja dessa mål skall Handelskammaren arrangera informationsmöten och konferenser, studieresor mellan länderna, varuutställningar i båda länderna, tryckt  material för att upplysa om Handelskammarens verksamhet samt om näringsliv, investeringsmöjligheter och affärsmöjligheter i Island och Sverige.

Handelskammaren skall vidare ta till vara medlemmarnas intressen hos myndigheter i Island och Sverige

§3

Medlemmar

Medlemmar kan vara individer, företag och institutioner i Island eller Sverige, som arbetar för att förverkliga Handelskammarens ändamål och som styrelsen godkänner.

Varje medlem har en röst på föreningens möten. Rösträtt förloras om  medlemsavgift ej erlägges.

Uppsägning ur Handelskammaren skall ske skriftligen och gäller från följande årsskifte.

Styrelsen kan utesluta medlem som inte verkar till förmån för Handelskammarens syfte.

Årsmötet kan på förslag av styrelsen, utse hedersmedlem. Hedersmedlem har rätt att närvara på möten utan rösträtt.

§4

Ekonomi

Föreningens verksamhet finansieras med medlemsavgifter, som fastställs av årsmöte på förslag av styrelsen, samt med inkomster av  annan verksamhet som Handelskammaren bedriver.

Årsmötet utser två revisorer som skall granska Handelskammarens räkenskaper och framlägga rapport härom till årsmötet.

Handelkammarens räkenskapsår är kalenderåret.

§5

Styrelse

Handelskammarens styrelse består av nio ledamöter som väljes av årsmötet. Styrelseledamöter skall inte sitta i Handelskammarens styrelse mer än sammantaget fem år.

Styrelseordförande utses för sig. I övrigt beslutar styrelsen om fördelning av uppgifter på viceordförande, sekreterare, kassör och övriga styrelseledamöter.

Styrelsen kan vid behov utse en bestämd person eller arbetsgrupp för att handlägga vissa uppgifter.

§6

Styrelsemöten

Ordföranden eller viceordförande om ordföranden får förhinder, sammankallar styrelsemöte.

Styrelsemöte är beslutmässigt om kallelse skett enligt stadgarna och ett flertal är närvarande. Vid lika rösttal har ordföranden utslagsröst. Detsamma gäller om möte leds av vice ordförande.

§7

Förpliktelser

Styrelsen företräder Handelskammaren och kan ingå avtal. Styrelsen kan utse en ledamot eller anställd att teckna Handelskammarens firma enligt fastställda regler.

§8

Årsmöte

Årsmöte skall hållas före utgången av maj varje år. Kallelse till årsmöte med dagordning skall skickas ut senast to veckor före mötet.

Årsmötets dagordning skall innefatta följande ärenden:

1. Årsmötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare.

2. Styrelsens verksamhetsrapport.

3. Räkenskaper.

4. Stadgeändringar.

5. Val av styrelse a) ordförande b) övriga  styrelseledamöter enl § 5.

6. Val av två revisorer.

7. Beslut om medlemsavgift.

8. Andra ärenden.

§9

Allmänna möten

Styrelsen kan vid behov skriftligen och i god tid inkalla till allmänt möte.

§10

Stadgeändringar

Stadgarna kan ändras enbart av årsmöte. Förslag till stadgeändring skall meddelas styrelsen senast fyra veckor före årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna skall åtfölja kallelsen till årsmöte och vara undertecknat av förslagsställarna. Beslut om ändring av stadgan eller om Handelskammarens upphörande skall fattas av årsmöte med minst 2/3 av de närvarande. Fattas beslut om att Handelskammaren skall upphöra, skall Handelskammarens eventuella egendom tillfalla annan sammanslutning som har till syfte att främja affärskontakter mellan Island och Sverige.

Godkänt på stiftelsemöte 14 maj 1998,  m/br. 3 maj 2002.

Svensk-isländska

handelskammaren

Hús atvinnulífsins

Borgartúni 35, 5. hæð

105 Reykjavík

Kontakt

mottaka@vi.is

Verkställande direktör:

Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir

+354 510 7100