Sænsk-íslenska viðskiptaráðið – Samþykktir

Samþykktir
fyrir Sænsk-íslenska viðskiptaráðið

1. grein

Nafn félagsins og aðsetur

Nafn félagsins er “Sænsk-íslenska viðskiptaráðið”. Félagið hefur aðsetur í Reykjavík.

2. grein

Tilgangur og verkefni

Tilgangur félagsins er að efla viðskipti og efnahagssamvinnu landanna. Félagið mun leitast við að starfa með þeim félögum á Íslandi og í Svíþjóð, sem vinna að hliðstæðum verkefnum. Til að stuðla að þessum markmiðum mun félagið, eftir efnum og ástæðum, standa fyrir fræðslufundum og ráðstefnum, kynnisferðum milli landanna, vörusýningum í báðum löndum, svo og útgáfustarfsemi til að koma á framfæri upplýsingum um starfsemi félagsins svo og atvinnulíf, fjárfestingamöguleika og viðskiptamöguleika í Svíþjóð og á Íslandi.

Félagið mun jafnframt leitast við að gæta hagsmuna félagsmanna gagnvart stjórnvöldum á Íslandi og í Svíþjóð.

3. grein

Félagar

Félagar geta orðið einstaklingar, fyrirtæki, þjónustufyrirtæki og stofnanir á Íslandi eða í Svíþjóð, sem stuðla vilja að markmiðum félagsins og sem stjórnin samþykkir sem félaga. Hver félagi hefur eitt atkvæði á fundum félagsins. Atkvæðisréttur fellur niður hafi félagsgjöld ekki verið greidd. Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og miðast við áramót.

Stjórnin getur vikið félögum úr félaginu vinni þeir gegn tilgangi þess.

Aðalfundur getur kosið heiðursfélaga, sem tilnefndur hefur verið af stjórn félagsins. Heiðursfélagi hefur seturétt á fundum félagsins en ekki atkvæðisrétt.

4. grein

Fjármál

Starfsemi félagsins er fjármögnuð með félagsgjöldum, sem ákveðin eru af aðalfundi að fenginni tillögu stjórnar, svo og annari starfsemi sem fram fer á vegum félagsins. Aðalfundur velur úr sínum hópi tvo endurskoðendur til að fara yfir og árita reikninga félagsins. Reikningsár félagsins er frá 1. apríljanúar til 31. mars desember ár hvert.

5. grein

Stjórn

Stjórn félagsins miðast við  9 menn, kosnir á aðalfundi. Í stjórn félagsins sitja formaður og stjórnarmenn sem kosnir skulu af aðalfundi til tveggja ára í senn á þann hátt að formaður og helmingur stjórnarmanna skulu kjörnir annað árið en hinn helmingur  stjórnarmanna hitt árið. Stjórnarsetan er persónubundin.  

Formaður skal kosinn sérstaklega, en annars skiptir stjórnin með sér verkum þannig að auk formanns skipi hana varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnendur. Stjórnin getur falið ákveðnum starfsmanni eða vinnuhóp að sinna ákveðnum verkefnum eftir því sem þurfa þykir.

Formaður félagsins kemur fram fyrir hönd félagsins í samstarfi millilandaráða á vettvangi Viðskiptaráðs Íslands. Atbeina stjórnar þarf ekki til ákvarðana formanns á þeim vettvangi.

6. grein

Stjórnarfundir

Stjórnarfundi skal boða á tryggilegan hátt og með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara nema brýna nauðsyn beri til annars. Boðun með tölvupósti jafngildir skriflegri boðun.

Stjórnin er ákvörðunarbær ef a.m.k. 2 stjórnarmenn sitja fund.  Við ákvarðanatöku gildir einfaldur meirihluti.  Séu atkvæði jöfn ræður atkvæði stjórnarformanns úrslitum eða varamaður í hans forföllum..

7. grein

Skuldbindingar

Stjórn félagsins skuldbindur félagið. Hún getur falið ákveðnum stjórnarmönnum eða starfsmönnum að skuldbinda félagið samkvæmt ákveðnum fyrirmælum.

8. grein

Aðalfundur

Aðalfund félagsins skal halda fyrir lok maí á ári hverju. Senda skal boð um aðalfund með minnst tveggja vikna fyrirvara og þá með dagskrá. Eftirfarandi atriði skulu vera á dagskrá:

1. Fundarsetning, kosning fundarstjóra og fundarritara

2. Skýrsla stjórnar

3. Ársreikningar lagðir fram

4. Lagabreytingar

5. Kosning stjórnar a. formanns b. annarra stjórnarmanna sbr. 5 gr.

6. Kosning tveggja endurskoðenda

7. Ákvörðun um félagsgjöld

8. Önnur mál

9. grein

Félagsfundir

Almenna fundi félagsins skal boða skriflega með hæfilegum fyrirvara.

10. grein

Breytingar á samþykktum

Samþykktum félagsins má aðeins breyta á aðalfundi. Tillögur um breytingar á lögum félagsins skal leggja fyrir stjórn þess a.m.k. 4 vikum fyrir aðalfund. Allar tillögur um breytingar á lögum félagsins skulu fylgja aðalfundarboði undirritaðar af flutningsmanni/-mönnum. Sama gildir um tillögur um slit á félaginu. Ákvörðun um lagabreytingar eða slit félagsins skal tekin af 2/3 hluta greiddra atkvæða á aðalfundi. Sé tekin ákvörðun um slit félagsins skulu eignir sem verið gætu til ráðstöfunar renna til félaga eða stofnana sem hafa það verkefni að efla viðskiptatengsl Íslands og Svíþjóðar.

Samþykkt á aðalfundi félagsins þann 14. mai 1998, m/br. 3. maí 2002. 
Með breytingu á aðalfundi 18.04.2013 og m/breytingu á aðalfundi 2. september 2016. 

Sænsk-íslenska viðskiptaráðið

Hús atvinnulífsins

Borgartúni 35, 5. hæð

105 Reykjavík

Hafa samband

bilateral@chamber.is

+354 510 7100