Årsmöte Svensk-isländska handelskammaren  

SIH's Årsmöte hålles den 15. desember 2017, kl. 14:00 í Borgartúni 35, 105 Reykjavík.

Dagordningen er:

1. Årsmötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare.
2. Styrelsens verksamhetsrapport.
3. Räkenskaper.
4. Stadgeändringar.
5. Val av styrelse a) ordförande b) övriga  styrelseledamöter enl § 5.
6. Val av två revisorer.
7. Beslut om medlemsavgift.
8. Andra ärenden.

Styrelsen